acheter viagra

ОмскАвтоСклад

Міловська сільська рада Балаклійського району

Регламент

                                                                                                Додаток № 1

                                                                                                до рішення 11 сесії У11 скликання

                                                                                                Міловської сільської ради

                                                                                                № 18 від 12.11.2015 року

 

РЕГЛАМЕНТ

 

РОЗДІЛ І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.Правові засади діяльності Міловської сільської ради

1.1.Міловська сільська рада(далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Міловську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах. Функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

Рада складається з 12 рівних у своїх правах депутатів, які є повноважними і відповідальними представниками виборців.Територіальна громада Ради об’єднує чотири населених пункта: село Мілова, село Криничне, село Первомайське, село Червоний Шлях.

1.2.Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів , посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,»Про службу в органах місцевого самоврядування» ,»Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції»,«Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»,іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3.Регламент Міловської сільської ради (далі – Регламент), визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання Міловського сільського голови, секретраря Міловської сільської ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4.Регламет  затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5.До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент ,що діяв у попередньому скликанні.

1.6.У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7.У разі наявності розбіжностей  норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття2.Основні принципи діяльності Ради.

2.1.Рада здійснює свою діяльність на принципах :

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності ;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності

7) правової, організаційної і матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування ;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування ;

10) підзвітності та відповідальності органів та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3.Відкритість та гласність роботи Ради.

3.1.Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них,

крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається

Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2.Відкритість та гласність роботи Ради, її президії , постійних комісій може реалізуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації рішень на офіційному  сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб.

3.3.Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання Ради при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути вмотивована. Порядок акредитації представників засобів  масової інформації затверджується розпорядженням голови Ради.

 

Стаття 4. Планування роботи Ради.

4.1.Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради,  затвердженого на пленарному засіданні.

4.2.План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконанням.

4.3.Проект плану Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій  постійних комісій, депутатів.

 

Стаття 5.Порядок розгляду запитів на інформацію.

5.1.Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою).

5.2.Відповідь на запит на інформацію має бути на дано не пізніше 5 робочих днів  із дня отримання запиту.

5.3.У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись  і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4.У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу  інформації або потребує пошук інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений на 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5.У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається  в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6.Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1.На пленарних засіданнях ради за рішенням Ради ( або за запрошенням голови ради ) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

6.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє  депутатів Ради про осіб, які

присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради

може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

 6.3.Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань визначається

Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні Ради і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4.За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою : с.Мілова вул.Нова буд .№ 2 .Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньо кількість осіб , яких не можливо розмістити у залі засідань без шкоди проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщають у залі засідань з урахуванням вимог п.6.1.-6.3. цієї статті.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

  

Стаття 7.Закриті пленарні засідання.

7.1.У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2.На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи за запрошенням ради, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото, відіофіксації , засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради, в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5.Порядок та обсяги інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

 

Стаття 8.Контрольна діяльність Ради та її постійні комісії.

8.1.Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень  здійснює контроль у частині делегованих  повноважень.

8.2.Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.3.Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4.Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами , організаціями ,посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5.Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами , організаціями,  посадовими особами яким вони адресовані та вжиті заходи, мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 9.Контроль за виконання рішень Ради.

9.1.Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2.Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

9.3.Рішення ради, як правило, покладається контроль  за його виконанням на відповідну

 ( профільну)  постійну комісію.

9.4.Рішення  Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після

закриття сесії Ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

9.5.Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за

виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень

голові Ради або секретарю Ради.

 

Стаття 10.Підзвітність і підконтрольність

10.1.Організація контролю в Раді та її виконавчому комітеті передбачає контроль

за  виконанням законів України ,указів , розпоряджень та доручень Президента України,

постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, звернень громадян, рішень ради, постійних та тимчасових контрольних комісій ради, заходів річних та окремих планів роботи ради та її комісій, розпоряджень сільського голови, виконання програми соціально – економічного розвитку територіальної громади та місцевого бюджету тощо.

 РОЗДІЛ 2.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1.ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

Стаття 11.Порядок скликання сесії Ради.

11.1Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною сільською виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних  депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної  виборчої комісії , який  інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів   сільського голови. З моменту визначення повноважень депутатів ради нового скликання  та новообраного  сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

11.2.У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії ,рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб .Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради . З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 12.Порядок денний першої сесії.

12.1.До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання :

12.1.1.інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Радина сільського голови і визначення їх повноважень;

12.1.2.про обрання секретаря ради

12.1.3.по утворення  виконавчого комітету сільської ради;

12.1.4.про утворення постійних комісій;

12.2.Перша сесія в разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

 

Стаття13.Форми роботи Ради.

13.1.Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посаду посадових осіб.

 

Стаття 14.Розпорядок роботи пленарних засідань Ради.

14.1.Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні у приміщенні сільської

ради державною мовою. За бажанням депутати можуть виступати і російською мовою

спілкування.Починаються засідання  о 14 годині і закінчуються не пізніше 17 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

14.2.Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад  визначеній у пункті 14.1.цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені

додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості. Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

14.3.За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатів, головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

 

Стаття 15.Порядок скликання сесії Ради

15.1.Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій.

15.2.Сесії Ради, окрім першої, скликається сільським головою.

15.3.Сесія скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

15.4.У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради, вона скликається секретарем Ради.

15.5.У цих випадках сесія Ради скликається :

1)якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні «.

15.6.Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

 15.7.У разі якщо сільський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.15.6.Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесії може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

15.8.Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

15.9. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках передбачених п.15.4. Регламенту – секретар Ради, а у випадку, передбаченому п.15.7.Регламенту – за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

15.10.Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

15.11.Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності «.

15.12.Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності - секретарем Ради, а у випадку, передбаченому

п.15.7.Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

15.13.Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на дошці об’яв в приміщенні сільської ради.

Стаття 16.Формування порядку денного сесії Ради.

16.1.Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою  Ради, депутатами, постійними комісіями . Пропозиції, як правило ,вносяться не пізніше як за 20 робочих днів до відкриття сесії.

16.2.У випадку виникнення  надзвичайних ситуацій та інших  невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.3.Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на дошці об’яв в приміщенні сільської ради  за адресою: с. Шевелівка , вул.Нова буд.2

16.4.Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченого Законом України « Про доступ до публічної інформації»,крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.5.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом - погодженням. Документи , що подаються до Ради пізніш як за 20 робочих днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій Ради не виносяться, крім випадків, передбачених п.16.13.цієї статті.

16.6.У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти сільського голови про виконання програм соціально – економічного розвитку, сільського бюджету та інші.

16.7.Розділ «Різне « включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради.

16.8.У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання :

- про затвердження або внесення змін до сільського бюджету;

- кадрові питання ;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, сільського голови.

 

Стаття 17.Затвердження порядку денного

17.1.Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

 17.2.Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії не включено, воно вважається відхиленим.

17.3.Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж порядку денного.

17.4.Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як не підготовлене.

 

Стаття 18.Порядок підготовки та розгляд регуляторних актів

18.1.Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніш 15 грудня  поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності «( далі по тексту статті –

Закон)

 

18.2.Сільська рада готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

18.3.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

 

Глава 2.ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання.

19.1.Пленарне засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради, або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

19.2.На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради ( за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень, з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.1. цієї статті.

 

Стаття 20.Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні.

20.1.На початку кожного пленарного засідання Ради секретар Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

20.2.Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо  підготовки пленарного засідання.

 

Стаття 21.Повноваження головуючого на пленарному засіданні.

21.1.Головуючий на пленарному засіданні Ради :

21.1.1.відкриває,закриває та неупереджено веде пленарне засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

21.1.2.виносить на обговорення проект рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів(розробників );інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

21.1.3.організовує розгляд питань;

21.1.4.повідомляє списки осіб, які записалися для виступу ;

21.1.5.надає слово для доповіді (співдоповіді ), виступу, оголошує наступного промовця;

21.1.6.створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

21.1.7.становить питання на голосування, оголошує його результати ;

21.1.8.забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради ;

21.1.9.вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради

( якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставлять на голосування першими);

21.1.10.вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради ;

21.1.11.має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради ;

 21.1.12.до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради ( в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити в ході пленарного засіданні ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування );

21.1.13.здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

21.2.Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не

коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків ,

передбачених Регламентом.

 

Стаття 22.Секретар  пленарного засідання.

22.1.За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради(окрім голови) обирається  секретар пленарного засідання.

22.2.Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень Ради.

 

Стаття 23.Лічильна комісія

23.1.Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п.36.1 ст. Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або  здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

23.2.Лічильна комісія обирається Радою  з числа депутатів Ради шляхом відкритого голосування без обговорення.

23.3.Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови ( у разі необхідності ) і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

23.4.До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого :

23.4.1.поставлено на голосування питання про недовіру ;

23.4.2.поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

23.4.3.вирішується питання  про обрання на посаду (звільнення з посади ) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації .

23.4.4.вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

23.4.5.депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 24.Порядок розгляду питань порядку денного сесії.

24.1.Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради.

24.2.Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку  визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 25.Порядок надання слова.

25.1.Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

25.2.Запис на виступ з будь якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбачено ст.26.цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні  про перехід до розгляду цього питання.

25.3.Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

25.4.За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному

засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане

слово з місця для висловлення позиції:

25.4.1.з мотиві голосування ;

25.4.2.для оголошення процедурного питання ;

25.4.3. для репліки;

25.4.4.для застережень;

25.5.Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї ) хвилини.

 

Стаття 26.Визначення часу для виступів на сесії Ради

26.1.Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді – до 10 хвилин.

26.2.Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються  коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради ( в порядку надходжень)

26.3.Для доповіді на запитання надається до 10 хвилин.

26.4.Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

26.5.Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

26.6.Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин.

 

Стаття 27.Право депутата на виступ

27.1.Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

27.2.Головуючий  на пленарному засіданні  Ради надає слово  виступаючим з дотриманням черговості, встановленою для промовців на підставі їх заяв про надання слова .

27.3.Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.

27.4.Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного  й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 

Стаття 28.Порядок розгляду та обговорення питання

28.1.За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

28.2.Розгляд на обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило , включають:

28.2.1.доповідь,запитання доповідачу і відповіді на них;

28.2.3.виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозиції комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

28.2.4.внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

28.2.5.виступи  по одному представнику від постійних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені  серед депутатів ради згідно з поданням комісій;

28.2.6.виступи депутатів Ради ;

28.2.7.оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

28.2.8.внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення

( крім тих, що вносяться у спеціально  встановленому порядку );

28.2.9.заключне слово співдоповідачів і доповідача;

28.2.10.уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування ;

28.3.Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради,

до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному

засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Стаття 29.Закінчення обговорення питання

29.1.якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова ,а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

 

ГЛАВА 3.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття30.Загальні положення порядку голосування.

30.1.Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

 

Стаття 31.Черговісь голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок.

31.1.У першу чергу на голосування ставить проект рішення, пропозиції  і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших ( альтернативних) проектів рішень, пропозиції і поправок ,вони ставляться на голосування у порядку їх надходжень.

31.2.Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні ( в ході розгляду того ж питання порядку денного ) на голосування не ставляться, крім випадків, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 32.Вимоги до процедури голосування

32.1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування ,і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

32.2.У разі ,коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виносить на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки  потім проголошує проект рішень та ставить питання на голосування.

32.3.Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

32.4.Депутат,голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

32.5.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов’язані утримуватись  від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно – правовий акт, що виноситься на голосування.

32.6.Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною Радою.

32.7.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування

ніхто не може його переривати. З початку  голосування і до оголошення  його результатів

слово нікому не надається.

32.8.Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує

його повні результати і прийняте рішення.

32.9.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його

проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 33.Загальні вимоги до рішення Ради.

33.1.Рішення Ради з будь якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішень без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише  у випадках, передбачених Регламентом ,або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

33.2.Рішення ради(крім рішень з процедурних питань) вважається прийнятим, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

  

Стаття34.Рішення Ради з процедурних питань

34.1.Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

34.2.Процедурними вважаються питання ,що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

34.3.Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

 

Стаття 35.Протокол сесії

35.1.Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар ради.

35.2.У протоколі фіксується хід і результати проведення пленарного засідання Ради , зокрема (але не виключно ):

35.2.1.відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

35.2.2.кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

35.2.3.питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування ;

35.2.4.прізвище ,ім’я по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

352.5.прізвище,імя по батькові депутата (депутатів ) ,які утримались від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання , винесеного на розгляд.

35.3.Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою сільської ради, а у разі його відсутності секретарем ради або депутатом ради, який за доручення депутатів головував на її засіданні.

35.4.Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

 

Стаття 36.Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

36.1.Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Відкрите голосування здійснюється підрахунком голосів Лічильною комісією, утвореною у порядку ,передбаченому ст.23 цього Регламенту.

36.2.Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь – якого з депутатів Ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради і здійснюється підняттям руки.

Стаття 37.Загальні положення про таємне голосування.

37.1.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами

1,29,31 статті 43 та статтями 55,56 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні.»

37.2.Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного

голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовлює виконавчий комітет за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

37.3.До бюлетенів для таємного голосування з питань про обрання  на посаду секретаря сільської ради включаються всі депутати Ради і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатури приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованого у протоколі.

37.4.Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст.23 Регламенту.

37.5.Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

37.6.Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється..

  

Стаття 38.Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

38.1.Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром , змістом .У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування –обрання , призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень, тощо.

38.2.Запитання,винесені  для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення ).Проти кожного  питання, винесеного на таємне голос усування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей (»так»,   «ні», »утримався»),проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді на графічні символи мають бути розмішені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння  та уникнути плутанини щодо того ,як відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді)

38.3.Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на  апарат  Ради. Доручення для виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради, або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для таємного голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

38.4.Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

38.5.Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим комітетом Ради під контролем уповноваженого представника (представників ) Лічильн38.6.1.невстановленого зразка;

38.6.2.в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду ;

38.6.3.у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

38.6.4.з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради ;

38.6.5.до яких додатково вписані прізвища ,не погоджені на пленарному засіданні.

38.7.Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано ,всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 

Стаття 39.Процедура таємного голосування.

39.1.Час,місце і порядок проведення таємного голосування визначається Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія  у відведеній кімнаті опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємного голосування.

39.2.Бюлетені видаються безпосередньо біля кімнати для таємного голосування.

39.3.Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

39.4.Голосування проводиться у спеціально  відведеній кімнаті  для таємного голосування і здійснюється про ставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує( про ставленням  позначки напроти відповіді «так» ,  «ні»,  «утримався»- якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді).Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка знаходиться в кімнаті  для таємного голосування.

 

Стаття 40.Повторне таємне голосування.

40.1.У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загально  складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

40.2.Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур ,а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при  першому голосуванні.

40.3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

Стаття 41.Таємне голосування списком кандидатур

41.1.Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом.

 

Стаття 42.Підведення підсумків таємного голосування

42.1.Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

42.2.Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь - якого з членів Лічильної комісії з даними протоколу ,він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

42.3.Про результати таємного голосування голова лічильн6ої комісії або визначений доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

 

Стаття 43.Наслідки порушення порядку таємного голосування.

43.1.У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

43.2.Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні голосування

порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

 

ГЛАВА 4.НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ,СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 44.Набрання чинності рішеннями Ради.

44.1.Рішення Ради нормативно – правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

44.2.Рішення Ради нормативно – правового характеру оприлюднюються  на офіційному веб - сайті Ради.

44.3.Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються  на офіційному веб - сайті  Ради.

 

Стаття 45.Внесення змін до рішень Ради

45.1.За мотивованим подання голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішень, Рада може внести зміни (доповнення ) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

45.2.Рада може змінити та /або доповнити  свої раніше прийняті рішення з будь – яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків передбачених п.45.3.ст.45 Регламенту.

45.3.Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів , і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені  та /або доповнені Радою після їх виконання.

45.4.Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає внесення змін ,доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

45.5.Рішення про внесення змін та / або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради  приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та /або доповнення.

45.6.Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

  

Стаття 46.Скасування рішень Ради

46.1.За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту у  рішення ,Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

46.2.Рада може скасувати свої раніше  прийняті рішення   з будь – яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.46.3.ст.46 Регламенту.

46.3.Рада не може скасувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів , і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

46.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

46.5. Рішення про скасування  раніше прийнятого рішення Ради  приймається у порядку, передбаченому для рішення яке скасовується.

46.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у

порядку, передбаченому для рішення, щодо скасовується.

 

ГЛАВА 5 .ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 47.Дисципліна та етика на сесіях Ради

47.1.На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки .Головуючий після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

47.2.Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова ,не включається в протокол  пленарного засідання.

47.3.Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовця і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

47.4.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджає його персонально  і закликає до порядку.У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

47.5.Особи,присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій мусять утримуватися від публічних проявів ставлення до того ,що відбувається, і не порушувати порядок.

 

РОЗДІЛ 3.ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Глава 1.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА,СЕКРЕТАР РАДИ

 

Стаття 48.Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря Ради

48.1.Повноваження сільського голови, секретаря Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» , «Про службу в органах місцевого самоврядування »,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності », «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

48.2.Сільський голова, секретар Ради працюють  у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою

( виконувати роботу на умовах сумісництва ), у тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту ) у позаробочий час , займатися підприємницькою діяльністю ( безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток ,входити самостійно ,через представника або  підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно – фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів ,що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття 49.Сільський голова

49.1.Сільський голова є головною  посадовою особою територіальної громади сіл:

Мілова,Криничне,Первомайське, Червоний Шлях.

 

49.2.Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного,

прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом , і

здійснює свої повноваження на постійній основі.

49.3.Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

49.4.Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради , головує на її засіданні .

49.5.Сільський голова не може бути депутатом будь – якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною( крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту ) або підприємницькою діяльністю.

49.6.На сільського голову поширюються повноваження та гарантії  депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

49.7.Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на  керівника відповідної військово – цивільної адміністрації  відповідно до Закону України «Про військово – цивільні адміністрації»

49.8.Повноваження сільського голови  починаються з моменту оголошення  сільської виборчої комісії на пленарному засіданні  Ради про його обрання.

49.9.Повноваження сільського голови закінчується в день відкриття першої сесії  сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень  відповідно до ч.1 та 2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

49.10.У разі звільнення з посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.

49.11.Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах ,відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових виборах.

49.12.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково  у випадках, передбачених ст..70Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

49.13.Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільський голова , яка на цей час відповідно до закону здійснює його  повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням, щодо призначення позачергових  виборів сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж  у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови.

49.14.Сільський голова:

49.14.1.забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України , виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади ;

49.14.2.організовує в межах ,визначених цим Законом ,роботу Ради та її виконавчого комітету ;

49.14.3.підписує рішення Ради та її виконавчого комітету ;

49.14.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради ;

49.14.5.вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

49.14.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради,

апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових

штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

49.14.7.здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету ;

49.14.8.скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії Ради і головує на пленарних засіданнях Ради ;

49.14.9.забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання;оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

49.14.10.призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ ,організацій ,що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

49.14.11.скликає загальні збори громадян;

49.14.12.вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціальної установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

49.14.13.вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатур на посаду керівника з надання безоплатної первинної правової допомоги;

49.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради її виконавчого комітету ;

49.14.15.є розпорядником  бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

49.14.16.представляє територіальну громаду, Раду її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами ,а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства ;

49.14.17.звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів ;

49.14.18.укладає від імені територіальної громади, Ради її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

49.14.19.веде особистий прийом громадян;

49.14.20.забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань ;

49.14.21.бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності  в межах та у спосіб, встановлені  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності «

49.14.22.здійснює інші повноваження місцевого самоврядування , визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів ;

49.14.23.видає розпорядження у межах своїх повноважень;

49.14.24.сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень;

49.16.При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

49.17.Сільський голова щорічно звітує відповідно Раді про  здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

49.18.Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

49.19.На вимогу не менше половини депутатів Ради сільський голова зобов’язаний

прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений термін.

 

Стаття 50.Дострокове припинення повноважень сільського голови.

50.1.Повноваження  сільського голови вважається  достроково припиненими у разі :

50.1.1.його звернення з особистою заявою до відповідної ради  про складання ним повноважень голови ;

50.1.2.припинення його громадянства ;

50.1.3.набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

50.1.4.набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за порушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю , що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ;

50.1.5.відкликання з посади за народною ініціативою ;

50.1.6.визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

50.1.7.його смерті ;

50.2.Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права та свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово – цивільні адміністрації»

50.3.Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених ч.2ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути достроково припинені за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

50.4.Рішення про проведення місцевого референдуму  щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною ініціативою , так і на вимогу не менше як однієї частини громадян ,що проживають на відповідній території і мають право голосу.

50.5.Сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад « з особливостями, передбаченими ч.6-10ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

50.6.Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:

1) 20 осіб для відкликання сільського голови.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання :

1) сільського голови – не менше 10 осіб.

50.7.На підтримку пропозиції про відкликання сільського голови має бути зібрано кількість підписів, що  перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраним сільським головою.

50.8.Збір підписів проводиться у разі відкликання :

1)сільського голови – протягом 10 днів

50.9.Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання :

1) сільського голови – протягом 10 днів з дня їх отримання.

50.10.Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою сільського голови, який був обраний шляхом само висування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.

50.11.У разі прийняття Радою рішення про відкликання сільського голови за народною

ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева

організація якої висувала відповідного кандидата на посаду сільського голови, про відкликання сільського голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, не пізніш як на  п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням  щодо призначення позачергових виборів сільського голови.

50.12.За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради  Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових  виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України Радою.

50.13.У разі дострокового припинення повноважень сільського голови відповідні  позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

50.14.Повноваження сільського голови припиняються достроково ,а відповідна особа  звільняється з посади :

50.14.1.з підстав зазначених у п1,2,5,6ч.1 чт.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-з дня, прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт ;

50.14.2.з підстав, зазначених у чп3,3`ч.1 ст.79Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- з дня наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;

50.14.3.з підстав, зазначених у ч.2.ст79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень ;

50.14.4.у випадку передбаченому  ч.5 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-,- з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

50.14.5. у випадку , передбаченому п.4.ч1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови.

 

Стаття 51.Секретар Ради

51.1.Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою , у тому числі на громадських засадах , займатися іншою оплачуваною ( крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту ) або підприємницької діяльністю.

51.2.Секретар Ради обирається з числа депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільського голови.

51.3.Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може  вноситися на розгляд Ради не менше як половиною депутатів від її загального складу у разі ,якщо :

51.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

51.3.2.Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

51.3.3.протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради ;

51.3.4.на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з

достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд Ради

кандидатуру на посаду секретаря Ради ;

51.3.5.посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантної посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

51.4.У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як

половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

51.5.Секретар Ради:

51.5.1.у випадку , передбаченому ч.1ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює сільський голова;

51.5.2.скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради ;

51.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6.ст.46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».;

51.5.4.організовує підготовку сесій Ради, питань ,що вносяться на розгляд Ради ,забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

51.5.5.забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до  виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів , підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності ;

51.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради , дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

51.5.7.сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

51.5.8.організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

51.5.9.забезпечує зберігання  у відповідних  органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

51.5.10.вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання , пов’язані з діяльністю Ради та її органів;

51.6.Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

51.7.Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Стаття 52.Виконавчий комітет Ради

52.1. Виконавчим органом Ради є  виконавчий  комітет Ради , який утворюється Радою на строк її повноважень.

52.2.Після закінчення повноважень Ради сільського  голови,  виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

52.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

52.4.Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією сільського голови.

52.5.Виконавчий комітет Ради утворюється у складі сільського голови, секретаря виконавчого комітету, а також членів виконавчого комітету.

52.6До складу виконавчого комітету Ради входять також за посадою секретар ради

52.7.Очолює виконавчий комітет Ради сільський голова.

52.8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою

роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в

Україні» для сільського голови.

52.9.Виконавчий комітет ради є підзвітним Раді ,а з питань здійснення ним повноважень

органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

52.10.До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

 

Стаття 53.Повноваження виконавчого комітету Ради

53.1.Виконавчий комітет ради може розглядати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

53.2.Виконавчий комітет Ради :

53.2.1.попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради;

53.2.2.координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

53.3.Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом та сільським головою в межах повноважень , наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу Ради.

 

Стаття 54.Організація роботи виконавчого комітету Ради

54.1.Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

54.2.Засідання виконавчого комітету Ради скликаються  сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем ради в міру необхідності , але не рідше одного разу на місяць.

54.3.Засідання виконавчого  комітету Ради є правомочним ,якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 55.Загальна та виключна компетенція Ради

55.1Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

55.2.Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання :

55.2.1.затвердження регламенту Ради ;

55.2.2.утворення  і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни іх складу, обрання голів комісій ;

55.2.3.утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу;внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

55.2.4.обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку передбаченому цим Законом ;

55.2.5.затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання ;

55.2.6.утворення за поданням сільського голови інших виконавчих органів ради ;

55.2.7.затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

55.2.8.заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників ;

55.2.9.заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради , у

тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчим органами відповідної ради;

55.2.10.прийняття рішень про недовіру сільському голові ;

55.2.11.заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчого комітету та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує ;

55.2.12.заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

552.13.розгляд запитів депутатів , прийняття рішень по запитах ;

55.2.14.прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом ;

55.2.15.скасування актів виконавчого ком виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України ,іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень ;

55.2.16.прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках , передбачених цим Законом ;

55.2.17.прийняття рішення про проведення референдуму;

55.2.18.прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

55.2.19.прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування , а також про передачу коштів, матеріально – технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення ;

55.2.20.прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них ;

55.2.21.затвердження програм соціально – економічного та культурного розвитку відповідних адміністративних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування ;

55..2.2.затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього ;затвердження звіту про виконання відповідного бюджету ;

55.2.23.встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

55.2.24.утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

55.2.25.прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень ;

55.2.26.прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету ;

55.2.27.прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку ;

55.2.28.встановлення для , установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету ;

55.2.29.прийняття рішення щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності;вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі – продажу якого  в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права  комунальної власності, про створення, ліквідацію , реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради

55.2.30. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо

управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення ;

55.2.31.створення  у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування

( утримання ) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень

цих органів (служб);

55.2.32.вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

55.2.33.прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»,щодо схвалення проекту у договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

55.2.34.заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада сіл;

55.2.35. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

55.2.36.затвердження  ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

55.2.37. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення ,а також на скасування такого дозволу;

55.2.38.прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно – заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

55.2.39.надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території сіл нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

55.2.40.створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

55.2.41 заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан злочинності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

55.2.42.прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими  законом

55.2.43.затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації ;

55.2.44.затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

55.2.45.встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

55.2.46.прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним

лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

55.2.47.визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням

озброєння і військової техніки ;

55.2.48.прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозиції з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

55.2.49.прийняття рішення про дострокове припинення повноважень  органів територіальної самоорганізації територіальної громади ;

55.2.50.затвердження статуту територіальної громади;

55.2.51.затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

55.2.52.прийняття рішень щодо виконання положень статей 7,11,12,20,24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

55.2.53.надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності ;

55.2.54.створення відповідно до законодавства комунальної аварійно – рятувальної служби;

55.2.55.затвердження відповідно до закону Положення про помічника – консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника – консультанта депутата ради ;

55.2.56.вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

55.2.57. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб , які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами ;

55.2.58.затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

 

Глава 2 ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

Стаття 56.Загальні умови створення постійних комісій Ради

56.1.Постійні комісії ради є органами, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її  відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

56.2.До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради.

56.3.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

56.4.Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

56.5.Функції та повноваження постійних комісій Ради визначається Положенням про постійні комісії Ради, затвердженим рішенням сесії ради.

56.6.Засідання постійних комісій Ради протоколюються .

56.7.Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечує їх голова.

  

Стаття 57.Склад постійних комісій

57.1. Рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за пропозицією сільського голови  .

57.2.Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи

членства у Лічильній комісії.

57.3.Всі члени постійних комісій мають рівні права.

57.4.У випадках, визначених Регламентом , зміна в персональному складі постійних

комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття  Радою відповідного рішення.

 

Стаття 58.Порядок обрання складу постійних комісій Ради

58.1.За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради обирається за списком.

58.2.За результатами цього  голосування оформляється відповідне рішення Ради.

58.3.Персональний склад  постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій, прізвища ,імена та по батькові відповідних депутатів Ради .

 

 РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ,ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

 

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 59.Правові засади діяльності депутатів Ради

59.1.Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування »,«Про запобігання корупції », «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентам.

59.2.Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального , рівного і прямого виборчого права  при таємному голосуванні за виборчими списками .

59.3.Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів сільської виборчої комісії в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються  в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.

59.4.Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

59.4.Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради, та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 60.Посвідчення депутата Ради.

60.1.Депутат Ради після визнання їх повноважень надається ;

60.1.1 тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради видане сільською виборчою комісією

60.1.2.посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради:

 

Стаття 61.Форми роботи депутата Ради.

61.1.Діяльність депутата Ради :

61.1.1.участь у пленарних засіданнях Ради;

61.1.2.виконання доручень Ради;

61.1.3.роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання їх депутатських повноважень;

61.1.4.роботу з населенням та відповідного  одномандатного мажоритарного виборчого округу.

61.2.Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органу , до яких його обрано.

 

Глава 2 ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 62.Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського

звернення

62.1.Депутати Ради відповідно до  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

62.2.Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб

Ради і її органів, сільського голови з питань , які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території Ради.

62.3.Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошено на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

62.4.Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога  депутата  Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Ради щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття63.Порядок подання та розгляд депутатського запиту.

63.1.Депутатський запит може бути внесений  депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

63.2.При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвище депутатів, які його підписали.

63.3.Розгляд депутатських запитів ,як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

63.4.У депутатському запиті зазначаються : прізвище, ім’я по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата ( депутатів ),дата  складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

63.5.На вимогу депутата (депутатів ),які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

63.6.По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

63.7.Депутатський запит, за необхідністю, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

63.8.Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту   депутата Ради.

 

Стаття 64.Відповідь на депутатський запит.

64.1.Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.

64.2.Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово  повідомити Раду  та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

64.3.Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

64.4.Депутат Ради має право дати оцінку  відповіді на свій депутатський запит.

64.5.За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,

якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.

64.6.Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому  пленарному засіданні Ради.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                    Н.Л.Шепілова